Trang chủ THÔNG TIN CHUNGTuyển sinhChương trình đào tạo DỊCH VỤ VÀ HỖ TRỢCuộc sống sinh viênLiên lạc

Thông tin chung

Chương trình đào tạo bằng tiếng Nga

Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh

Các khóa học

Học phí

Khóa dự bị đại học:

 • Dành cho cử nhân/chuyên viên
 • Dành cho thạc sĩ/tiến sĩ


 • 1500 EUR
 • 1700 EUR

Chương trình đào tạo Cử nhân bằng tiếng Nga:

 • Kỹ thuật máy tính và Công nghệ thông tin
 • Kinh tế và quản lý
 • Địa chất và Dầu khí
 • Các chương trình khác


 • 2900 EUR
 • 2150 EUR
 • 1750-2150 EUR
 • 1750-2900 EUR

Chương trình đào tạo Cử nhân bằng tiếng Anh:

 • Kỹ thuật máy tính và Công nghệ thông tin
 • Chế tạo máy

 • 3600
 • 2400

Chương trình đào tạo chuyên viên :

 • Bằng tiếng Nga

 • 1750-2900 EUR

Chương trình đào tạo thạc sĩ


 • 4100 EUR
 • 2000-3300 EUR

Chương trình đào tạo tiến sĩ

 • Bằng tiếng Anh
 • Bằng tiếng Nga

 • 4900 EUR
 • 3400 EUR
Các khóa học ngắn hạn:
 • Khóa học tiếng Nga
 • Khóa học tiếng Anh
 • Các khóa học hè/đông tiếng Nga và văn hóa

 • 5-15 EUR/giờ
 • 14-20 EUR/giờ
 • 270 EUR