НҮҮР ХУУДАС ЁРӨНХИЙ МЭДЭЭЭЛСЭЛТХӨТӨЛБӨР БА КУРСҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛОЮУТНЫ АМЬДРАЛХОЛБОО БАРИХ

Ёрөнхий мэдээ

Орос хэл дээрх хөтөлбөр

Англи хэл дээрх хөтөлбөр

Курс

Бакалаврын бэлтгэл хөтөлбөр орос хэл дээр (4 жил)

Томскийн Политехникийн их сургууль өөрийн оюутнууддаа санал болгож байна:

Хөтөлбөр

Физик-математикийн шинжлэх ухаан

 • 010400 Хавсарга математик ба мэдээлэл зүй
 • 011200 Физик

Байгалийн шинжлэх ухаан

 • 020700 Геологи
 • 022000 Экологи ба байгаль ашиглалт

Нийгмийн шинжлэх ухаан

 • 034700 Бичиг баримт хөтлөлт болон архив хөтлөлт
 • 035700 Лингвистик

Соёл ба урлаг

 • 072500 Дизайн

Эдийн засаг ба удирдлага

 • 080100 Эдийн засаг
 • 080200 Менежмент

Үйлчилгээний салбар

 • 100700 Худалдааны хэрэг

Геодези ба газар зохион байгуулалт

 • 120700 Газар зохион байгуулалт ба кадастр

Геологи, хайгуул ба ашигт малтмал боловсруулалт

 • 131000 Нефть хий

Эрчим хүч, эрчим хүчний үйлдвэрлэл, цахилгаан техник

 • 140100 Дулааны цахилгаан ба дулааны техник
 • 140400 Цахилгаан эрчим хүч ба цахилгаан техник
 • 140600 Өндөр технологийн плазман болон эрчим хүчний төхөөрөмж
 • 140800 Цөмийн физик ба технологи
 • 141100 Эрчим хүчний машин, тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл
 • 141403 Атомын станцууд: төсөл, ашиглалт болон инжиниринг

Машин үйлдвэрлэл ба төмөр боловсруулалт

 • 150100 Материал судлал ба материалын технологи
 • 150700 Машин үйлдвэрлэл
 • 151000 Технологийн машин ба тоног төхөөрөмж
 • 151900 Машин үйлдвэрлэлийн бүтээн байгуулалтын-технологийн хангамж

Тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл ба гэрлийн техник

 • 200100 Тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл үйлдвэрлэл
 • 200400 Гэрлийн техник
 • 201000 Биотехник систем ба технологи

Электрон техник

 • 210100 Электроник ба наноэлектроник

Автоматик ба удирдлага

 • 220400 Техникийн систем дэх удирдлага
 • 220700 Технологийн процесс болон үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт
 • 221000 Механтроник ба роботтехник
 • 221400 Чанарын удирдлага
 • 221700 Стандартчилал ба хэмжил зүй
 • 222000 Инновац
 • 223200 Техникийн физик

Мэдээлэл зүй ба тооцоолон бодох техник

 • 230100 Мэдээлэл зүй ба тооцоолон бодох техник
 • 230400 Мэдээллийн систем ба технологи
 • 230700 Хавсарга мэдээлэл зүй

Химийн технологи ба биотехнологи

 • 240100 Химийн технологи
 • 240700 Биотехнологи
 • 241000 Химийн технологи, нефть хими ба биотехнологи дахь цахилгаан ба нөөц хадгалах процесс

Амьдралын аюулгүй байдал, байгалтай зохицох, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах

 • 280100 Байгалтай зохицох, ус ашиглалт
 • 280700 Техно орчны аюулгүй байдал