Alumni

Alumni 2002

 1. Du Xiu Pin
 2. Seo Jeong Hwan

Du Xiu Pin

Du Xiu Pin - TPU Graduate 2002

 • Country: China
 • Year of entrance: 2001
 • Faculty: The Institute of International Management 2001-2002
 • Program: International Management
 • Degree: Master of Management

Seo Jeong Hwan

Seo Jeong Hwan - TPU Graduate 2002

 • Country: South Korea
 • Year of entrance: 2001
 • Faculty: The Institute of Electrical Engineering 2001-2002
 • Program: Electrotechnics, Electromechanics and Electrical Technology
 • Degree: Bachelor of Engineering

CONTACT US